Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Paradijs op Aarde.

1. BTW
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

2. Betalingsvoorwaarden
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Paradijs op Aarde binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.

b) Indien de opdrachtgever/ klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Annulering
U heeft altijd veertien dagen bedenktijd nadat u zich heeft ingeschreven voor een Module van BVA. Indien u zich binnen veertien dagen voor de start van een module inschrijft, komen we mondeling overeen hoe we dit oplossen.

Het kan gebeuren dat je, om wat voor reden dan ook, niet kan deelnemen aan de training die je betaald hebt. Hiervoor houden we het volgende aan:

Door je deelname te betalen ga je akkoord met een niet restitueerbaar bedrag van 250 euro (voor 3-daagse training) of 500 euro (voor 6-daagse training) in geval van een annulering van jouw kant minstens 7 dagen voor de training. Je mag ook je deelname doorschuiven naar een andere datum in de toekomst.

Afzeggingen binnen 7 dagen voor de training zijn helaas niet meer terug te vorderen. Wel kan je jouw deelname doorschuiven naar een andere datum in de toekomst.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijke worden doorgegeven.

4. Eigendom
Alle materialen ten behoeve van de trainingen en andere diensten zijn eigendom van Paradijs op Aarde (auteursrecht) en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Paradijs op Aarde niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

5. Geheimhouding
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Paradijs op Aarde en de opdrachtgevers/ klanten voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

6. Trainingen en Coaching

a) Paradijs op Aarde bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

b) Indien opdrachtgever of klant derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Paradijs op Aarde.

c) Paradijs op Aarde mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

d) Voor de trainingen selecteert Paradijs op Aarde in overleg met de opdrachtgever geschikte locaties.

7. Aansprakelijkheid

a) Paradijs op Aarde is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Paradijs op Aarde van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Paradijs op Aarde voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

8. Condities voortgang training
Overmacht. Bij uitval van de hoofdtrainer wordt er een andere trainer gevraagd. Bij ernstige schade aan de trainingsruimte wordt zo snel mogelijk een andere passende locatie gevonden. Bij Coronaregelgeving vanuit de regering wordt een passende oplossing gezocht. Je krijgt dan je betaalde geld terug en/of er komt uitstel van de training en we bieden de training of workshop opnieuw op een later tijdstip aan. We zoeken bij overmacht altijd naar de beste oplossing voor beide partijen.