Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Paradijs op Aarde.

1. BTW
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

2. Betalingsvoorwaarden
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Paradijs op Aarde binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.

b) Indien de opdrachtgever/ klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Annulering
a) Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training binnen 24 uur van te voren wordt het gehele bedrag gefactureerd.

b) Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste trainingsdag: is 40% van de totale investering verschuldigd door de klant/ opdrachtgever.

c) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Paradijs op Aarde is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.

4. Eigendom
Alle materialen ten behoeve van de trainingen en andere diensten zijn eigendom van Paradijs op Aarde (auteursrecht) en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Paradijs op Aarde niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

5. Geheimhouding
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Paradijs op Aarde en de opdrachtgevers/ klanten voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

6. Trainingen en Coaching
a) Paradijs op Aarde bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

b) Indien opdrachtgever of klant derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Paradijs op Aarde.

c) Paradijs op Aarde mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

d) Voor de trainingen selecteert Paradijs op Aarde in overleg met de opdrachtgever geschikte locaties.

7. Aansprakelijkheid
a) Paradijs op Aarde is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Paradijs op Aarde van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Paradijs op Aarde voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.